Projektové stredisko

Erasmus+

http://www.erasmusplus.sk/

Európsky parlament schválil Erasmus+, nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, ktorý sa má začať v januári. Tento sedemročný program zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou bude mať rozpočet vo výške 14,7 miliardy EUR - o 40 % vyšší než súčasné programy. Podporu na štúdium, odbornú prípravu, prácu či dobrovoľnícku činnosť v zahraničí získa viac než 4 milióny ľudí vrátane 2 miliónov študentov vysokých škôl, 650 000 žiakov a učňov odborného vzdelávania a vyše 500 000 ľudí, ktorí vycestujú do zahraničia v rámci mládežníckych výmen a dobrovoľníckej činnosti. Študenti plánujúci absolvovať v zahraničí celé magisterské štúdium, na ktoré sú vnútroštátne granty alebo pôžičky k dispozícii len zriedka, môžu využiť nový systém záruk Európskeho investičného fondu na pôžičky. Erasmus+ poskytne financovanie aj pedagógom, pracovníkom s mládežou a na partnerstvá medzi univerzitami, vyššími strednými školami, strednými školami, podnikmi a neziskovými organizáciami. 

„Som veľmi rada, že Európsky parlament prijal Erasmus+ a hrdá na to, že sme dokázali zvýšiť rozpočet o 40 % v porovnaní s našimi súčasnými programami. Je to dôkazom záväzku EÚ podporovať vzdelávanie a odbornú prípravu. Erasmus+ zároveň prispeje k boju proti nezamestnanosti mladých ľudí tým, že im dá príležitosť zlepšiť si vedomosti a zručnosti prostredníctvom skúseností v zahraničí. Okrem toho, že sa prostredníctvom tohto programu budú poskytovať štipendiá pre jednotlivcov, podporí Erasmus+ aj partnerstvá uľahčujúce ľuďom prechod zo vzdelávacieho do pracovného procesu a podporí aj reformy zamerané na modernizáciu a zlepšenie kvality vzdelávania v členských štátoch. Je to nevyhnutné, ak máme vybaviť našu mladú generáciu kvalifikáciou a zručnosťami potrebnými pre úspech v živote,“ uviedla Androulla Vassiliouová, komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež. 

Erasmus+ má tri hlavné ciele: dve tretiny rozpočtu sú určené na štúdium v cudzine, a to v rámci EÚ i za jej hranicami, zvyšok je pridelený na podporu partnerstiev vzdelávacích zariadení, mládežníckych organizácií, podnikov, miestnych a regionálnych orgánov a mimovládnych organizácií, ako aj na reformy zamerané na modernizáciu vzdelávania a odbornej prípravy a podporu inovácií, podnikateľských schopností a zamestnateľnosti. 

Nový program Erasmus+ zlučuje všetky doterajšie programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport vrátane programu celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami). Žiadatelia tak budú mať lepší prehľad o ponúkaných možnostiach a vďaka ďalšiemu zjednodušeniu sa zlepší aj dostupnosť programu.

Aktuálne

Rýchle odkazy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum vedecko-technických informácií SR European Science Foundation

Odkaz na RSS Feed

RSSRSS feed