Projektové stredisko

Inaugurácia rektora STU

Projektové stredisko FEI STU

Bratislava 10. apríla (TASR) - Staronového rektora Slovenskej technickej univerzity (STU) Roberta Redhammera dnes slávnostne inaugurovali. V marci ho vymenoval do funkcie prezident SR Andrej Kiska. Redhammer zastáva post rektora od roku 2011, teraz plynie jeho druhé funkčné obdobie. Vo svojom inauguračnom príhovore uviedol, že kvalite slovenských univerzít by prospelo viac grantového financovania vedeckých projektov.

Podporovať mladých talentovaných študentov a vedcov, pokračovať v rozvoji i obnove školy či posilňovať kvalitu vzdelávania a vedy na STU, aj to sú ciele, ktoré si do svojho druhého funkčného obdobia určil Redhammer.

"Mimoriadnu pozornosť sme venovali a budeme venovať rozvoju talentov mladých výskumníkov, druhou prioritou bude rozvoj univerzity. Ľuďom pre spokojnú prácu nestačí len plat a isté sociálne výhody. Potrebujú slušné podmienky a prostredie na prácu," povedal vo svojom príhovore rektor. Zároveň v ňom avizoval, že chce tiež podporovať zapojenie do medzinárodných výskumných projektov financovaných priamo z Bruselu, predovšetkým v programe Horizont 2020. "Pevne veríme, že dôjde k zlepšeniu financovania výskumu na vysokých školách. Kvalite univerzitných vysokých škôl by pomohlo, keby mali výrazne väčší prístup k súťažným finančným zdrojom ako napríklad VEGA či APVV," skonštatoval Redhammer.

 

Financovanie škôl na základe expertmi posudzovaných projektov je podľa jeho slov jediný spôsob, ako podporiť tvorivosť a vznik inovatívnych riešení. Zároveň tvrdí, že by sa dal lepšie využiť potenciál univerzít, ak by sa im uvoľnili ruky v organizačnej a finančnej oblasti. "Niektoré administratívne postupy školám odčerpávajú veľa energie, ktorá by mohla byť využitá v prospech študentov a hospodárskej a spoločenskej praxe," povedal rektor, ktorý stojí za viacerými projektmi rozvoja univerzity. Predovšetkým však za konceptom Univerzitného vedeckého parku, v rámci ktorého sa teraz obnovujú fakulty a laboratóriá školy. Pod jeho vedením univerzita prijala aj Strategický rozvojový plán na roky 2012-2017, ktorého súčasťou je aj rozsiahla revitalizácia infraštruktúry STU.

Spolu so staronovým rektorom boli inaugurovaní aj dekani štyroch fakúlt STU - Stanislav Unčík (dekan Stavebnej fakulty STU), Branislav Hučko (dekan Strojníckej fakulty STU), Miloš Oravec (dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU), Ján Šajbidor (dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU).

Robert Redhammer vyštudoval Elektrotechnickú fakultu SVŠT v Bratislave (dnes Fakulta elektrotechniky a informatiky STU). Po jej ukončení pôsobil na fakulte ako výskumný pracovník a učiteľ. V rokoch 19972003 bol prodekanom fakulty pre vedu a výskum a od roku 2000 aj pre oblasť informatiky. V rokoch 2003-2011 bol prorektorom a potom rektorom STU. V rokoch 1991-1992 pôsobil na univerzite v Yorku v Anglicku.

Ako prorektor STU vybudoval prvý Univerzitný technologický inkubátor na STU, ktorý pomohol v rozbehu doteraz viac ako 40 novým podnikom.

(TASR)

 

Prezident Kiska na FEI STU

Projektové stredisko FEI STU

Prezident Slovenkej republiky Andrej Kiska navštívil dňa 17. februára 2015 Fakultu elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratisave – svoju alma mater.

Na svojom facebooku o tejto udalosti okrem iného uviedol:

„Dnes som navštívil Slovenskú technickú univerzitu. Je to moja alma mater. Vyštudoval som tu za elektrotechnického inžiniera a zažil veľa pekných aj náročných chvíľ. STU je jednou z najlepších univerzít na Slovensku, ak nie najlepšou technickou školou u nás. Energiu, ktorú som tu dnes zažil, by som rád videl aj na iných vysokých školách.

http://www.fei.stuba.sk/sk/diani-na-fei/aktuality/prezident-andrej-kiska-navstivil-nasu-fakultu.html?page_id=4395

 

 

STU spúšťa rekonštrukciu Fakulty elektrotechniky a informatiky

Projektové stredisko FEI STU

Bratislava 29. januára (SkolskyServis.sk) - Projekt Univerzitného vedeckého parku Science City Bratislava pokračuje rekonštrukciou Fakulty elektrotechniky a informatiky STU. V piatok 30. januára 2015 začína Slovenská technická univerzita v Bratislave obnovu budovy fakulty. Nové prvky na budove, ako kolektory či fotovoltické moduly, budú zároveň slúžiť na výučbu a výskum.

 

Rektor STU odovzdal čestné tituly Dr. h. c.

Projektové stredisko FEI STU

Rektor STU odovzdal čestné tituly Dr. h. c.

Rektor STU Robert Redhammer odovzdal na slávnostnom zasadnutí  VR STU dňa  19. januára 2015 čestné tituly doctor honoris causa prof. Dr. Ing. Bjarne W. Olesenovi a prof. Dr.- Ing. habil. Chuanzeng Zhangovi.

Profesor Olesen je špičkovým odborníkom v oblasti teórie a techniky prostredia budov.
Aktívne pôsobí  na DTU v Lyngby, spolupracuje s mnohými zahraničnými univerzitami a inštitúciami. Je spoluautorom významných medzinárodných noriem zameraných na vnútorné prostredie a energie.

Profesor Zhang  pôsobí vedecky i pedagogicky na univerzite v Siegene. Je  uznávanym vedcom v oblasti mechaniky kontinua a výpočtovej mechaniky. V tejto oblasti sú zvlášť významné jeho vedecké príspevky - metódy hraničných elementov, lomovej mechaniky a teórie poškodenia, mechaniky progresívnych materiálov

Udelenie oboch čestných titulov schválila VR STU na svojom zasadnutí  29. októbra 2014.

Juraj Draxler ocenil slovenských vedcov

Projektové stredisko FEI STU

Juraj Draxler dnes udelil Vyznamenania ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za mimoriadny prínos v oblasti vedy a techniky – Cena Samuela Mikovíniho. Oceňovanie významných predstaviteľov vedecko – technickej komunity následne pokračovalo seminárom o patentoch Jozefa Murgaša určeným odbornej i laickej verejnosti. 

 Ing. Jana Šimeg Veterníková, PhD. pôsobí na Ústave jadrového a fyzikálneho inžinierstva, Fakulty elektrotechniky a informatiky, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde pracuje ako výskumný pracovník. Zaoberá sa výskumom konštrukčných materiálov pre nové generácie jadrových reaktorov ako aj experimentálny reaktor ALLEGRO. Zúčastnila sa 2 zahraničných výskumných stáží, jej publikačná činnosť zahŕňa 12 karentovaných článkov, 2 články v časopisoch evidovaných v databáze Scopus a 23 medzinárodných konferenčných príspevkov. Je (bola) spolu-riešiteľkou 2 zahraničných a 2 domácich výskumných projektov.

APCOM 2015

Projektové stredisko FEI STU

Miesto konania: Hotel Patria, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry
Termín konania: 24. - 26. 6. 2015
Termín prihlášok: 31. 1. 2015
Usporiadatelia:           ÚJFI FEI STU Bratislava, Spolok absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT), Inštitút Aurela Stodolu EF ŽU, Fyzikálny ústav SAV, Slovenská fyzikálna spoločnosť

http://kf.elf.stuba.sk/~apcom/pdf/APCOM_2015_1st_announcement_a.pdf

 

Deň Otvorených dverí na FEI STU

Projektové stredisko FEI STU

Deň Otvorených dverí na FEI STU

21.01.2015Projektové stredisko FEI STU

 

Prečo prísť?

Chceme vás informovať o štúdiu na FEI STU, ukázať vám priestory našej fakulty a porozprávať o tom, aké je to byť „FEIkárom“.

Čo vás tu čaká?

Dozviete sa všetko čo potrebujete vedieť o ponúkaných študijných programoch, prijímacích skúškach a ďalších zaujímavýchinformáciách o študentskom živote. Na začiatok máme pre vás pripravenú krátku prezentáciu ústavov FEI STU, po ktorej bude nasledovať prehliadka fakulty, laboratórií a iných zaujímavostí podľa vami zvolených študijných programov.

Kedy začíname?

Čakáme vás od 8:45 hod.

 8:45 –  9:00 hod. - privítanie študentov v BC 300
 9:00 –  9:15 hod. - príhovor dekana
 9:15 –  9:35 hod. - príhovor prodekana pre Bc. štúdium
 9:35 –  9:50 hod. - všeobecné informácie pre študentov
 9:50 – 10:00 hod. - organizačné pokyny
10:00 – 11:30 hod. - 1. kolo  prehliadka pracovísk
12:00 – 13:30 hod. 2. kolo – prehliadka pracovísk

1

Aktuálne

Rýchle odkazy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum vedecko-technických informácií SR European Science Foundation

Odkaz na RSS Feed

RSSRSS feed