Projektové stredisko

Grantové agentúry

 

APVV

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.APVV je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

Viac: http://www.apvv.sk

agentúra na podporu výskumu a vývoja

 

VEGA

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA)  je vnútorným grantovým systémom pre rezort školstva a SAV, ktorý zabezpečuje vzájomne koordinovaný postup pri výbere a hodnotení projektov základného výskumu riešených na pracoviskách vysokých škôl a vedeckých ústavov SAV. Navrhuje ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR a predsedovi SAV výšku dotácie, ktorá sa má poskytnúť na riešenie vybraných nových a pokračujúcich vedeckých projektov z inštitucionálnych finančných prostriedkov.

Viac: https://www.minedu.sk/vedecka-grantova-agentura-msvvas-sr-a-sav-vega

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 

 

KEGA

Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (KEGA) je vnútorným grantovým systémom zameraným na finančnú podporu projektov aplikovaného výskumu v oblasti školstva, pedagogiky a tvorivého a interpretačného umenia, iniciovaných riešiteľmi z verejných vysokých škôl alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v stanovených tematických oblastiach z inštitucionálnych finančných prostriedkov verejných vysokých škôl.

Viac: https://www.minedu.sk/kulturna-a-edukacna-grantova-agentura-msvvas-sr-kega

 

 

ASFEU

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) bola zriadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) ku dňu 1. 1. 2007. Je štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá je napojená na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly MŠVVaŠ SR.

Jej hlavnou úlohou je zabezpečiť proces implementácie pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2007 - 2013. ASFEU plní funkciu Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom, t. j. vykonáva činnosti v rozsahu úloh delegovaných MŠVVaŠ SR ako Riadiacim orgánom pre operačné programy Vzdelávanie a Výskum a vývoj.

Viac: http://www.asfeu.sk

 

 

7RP

Čo znamená PŠ7RP?

PŠ7RP je skratka pre systém Podporných štruktúr 7. rámcového programu EÚ v Slovenskej republike, ktorý tvoria:

NK- národný koordinátor siete národných kontaktných bodov 7.RP

NCP - národné kontaktné body pre jednotlivé priority a programové smery

ND - národní delegáti v jednotlivých výboroch programových smerov

Čo je úlohou PŠ7RP?

NCP: vykonávajú informačné, propagačné, poradenské, asistenčné a školiace úlohy v rámci svojho programového a tematického zamerania, prenášajú najnovšie informácie z Európskej komisie na Slovensko.

ND: zastupujú Slovensko na zasadaniach programových výborov 7.RP v Európskej komisii, podieľajú sa na tvorbe politík a spolupôsobia pri výbere projektov na financovanie z programu 7.RP. Spolu s NCP tvoria dvojice, ktoré hľadajú najúčinnejšie formy šírenia informácií a zručností potrebných na zvýšenie účasti a úspešnosť slovenských subjektov v 7.RP.


NK: zabezpečuje všeobecnú technickú koordináciu činnosti podporných štruktúr, riešenie ad-hoc úloh, strategických činností a špecifických tém. Komunikuje so zložkami Európskej komisie a ministerstva, ktorému podáva správy o činnosti a o použitífinančných prostriedkov pridelených ministerstvom na činnosť PŠ7RP v zmysle zmluvy.

Viac: www.7rp.sk

 

Agentúra ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ

Granty Európskej komisie

Komisia poskytuje priame finančné príspevky vo forme grantov na projekty alebo organizáciám, ktoré podporujú záujmy EÚ alebo sa podieľajú na uplatňovaní programov alebo politík EÚ. Záujemcovia sa môžu prihlásiť odpovedaním na výzvy na predkladanie ponúk.

Viac: http://ec.europa.eu/contracts_grants

European commission

 

 

HORIZONT 2020

Názov nového programu Únie pre financovanie výskumu a inovácií, Horizont 2020, odráža odhodlanie Únie zvýšiť v mene budúcnosti inovatívnosť, rast a zamestnanosť. Program Horizont 2020 bude hlavným nástrojom pri realizácii hlavnej iniciatívy Inovácia v Únii a pri plnení z nej vyplývajúcich záväzkov, ako aj pri plnení záverov zasadnutia Európskej rady zo 4. februára 2011 a uznesenia Európskeho parlamentu z 12. mája 2011 o Inovácii v Únii.

Horizont 2020 spája všetky existujúce zdroje financovania Únie v oblasti výskumu a inovácií (vrátane rámcového programu pre výskum), činnosti súvisiace s inováciou v rámci rámcového programu pre konkurencieschopnosť.

Viac na: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en

Aktuálne

Rýchle odkazy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum vedecko-technických informácií SR European Science Foundation

Odkaz na RSS Feed

RSSRSS feed