Projektové stredisko

Juraj Draxler ocenil slovenských vedcov

Projektové stredisko FEI STU

Juraj Draxler dnes udelil Vyznamenania ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za mimoriadny prínos v oblasti vedy a techniky – Cena Samuela Mikovíniho. Oceňovanie významných predstaviteľov vedecko – technickej komunity následne pokračovalo seminárom o patentoch Jozefa Murgaša určeným odbornej i laickej verejnosti. 

 Ing. Jana Šimeg Veterníková, PhD. pôsobí na Ústave jadrového a fyzikálneho inžinierstva, Fakulty elektrotechniky a informatiky, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde pracuje ako výskumný pracovník. Zaoberá sa výskumom konštrukčných materiálov pre nové generácie jadrových reaktorov ako aj experimentálny reaktor ALLEGRO. Zúčastnila sa 2 zahraničných výskumných stáží, jej publikačná činnosť zahŕňa 12 karentovaných článkov, 2 články v časopisoch evidovaných v databáze Scopus a 23 medzinárodných konferenčných príspevkov. Je (bola) spolu-riešiteľkou 2 zahraničných a 2 domácich výskumných projektov.

Celý článok

Aktuálne

Rýchle odkazy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum vedecko-technických informácií SR European Science Foundation

Odkaz na RSS Feed

RSSRSS feed